Պատմության 11-րդ դասարանի ծրագիր

Պատմության 11-րդ դասարանի ծրագիր

 

Բացատրագիր

Հայոց պատմություն» առարկայի միջնակարգ հանրակրթության դպրոցի 11-րդ դասարանի ծրագիրը կազմվել է հիմք ընդունելով ՀՀ «Կրթության մասին» օրենքը , «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքը, հանրակրթության պետական կրթակարգը,միջնակարգ կրթության պետական չափորոշիչը, ՀՀ կառավարության 2008թ հաստատաված ավագ դպրոցի համակարգի ստեղծման ռազմավարական ծրագիրը և «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող ՀՀ ԿԳՆ փորձարարական և այլընտրանքային հեղինակային ծրագիրը:

Պատմություն առարկայի ավագ դպրոցի չափորոշիչը ներառում է

. Առարկայի հայեցակարգը

.Առարկայի ուսումնական ընդհանուր նպատակները

.Առարկայի բովանդակային միջուկը

.ՈՒսումնառության տարատեսակները և միջոցները

. Սովորողների պատրաստվածությանը ներկայացվող պահանջների և արժեքային համակարգի նկարագրությունները

.Ուսումնառության արդյունքների գնահատումը

. երաշխավորող գրականության ցանկը

Հայեցակարգ

Հայոց անկախ պետականության վերականգնումը շրջադարձային նշանակություն ունեցավ ազգային կրթական համակարգի ձևավորման և զարգացման առումով: Անհրաժեշտություն առաջացավ արմատապես վերանայել դպրոցում հայագիտական առարկաների դրվածքը, ընդգրկվածության և բովանդակային հարցերը: Յուրաքանչյուր ժողովրդի պատմություն` նրա անցած ուղին է, նրա կենսագրությունն ու հիշողությունը, դարերի հոլովույթում նրա կերտած հոգևոր և նյութական արժեքների ամբողջությունը: Բնականաբար նման առանձնահատուկ նշանակություն ունի սեփական պատմությունը նաև հայ ժողովրդի համար: Հայոց պատմության իմացության միջոցով է հիմնականում ձևավորվում հայի ազգային ինքնագիտակցությունն ու մտածողությունը, ավելի շատ նրա միջոցով է աճող սերունդը հաղորդակցվում իր ժողովրդի անցյալին, պատմամշակութային ժառանգությանը: Միաժամանակ, սեփական պատմության իմացությունը հնարավորություն է տալիս իրականացնելու ազգային նպատակները, պահպանելու և ապահովելու հայի, որպես տեսակի, շարունակականությունը: Հայոց պատմությունը բովանդակում է նաև դաստիարակչական վիթխարի ներուժ` աճող սերնդի համար հանդիսանալով հայրենասիրության, անձնուրաց պայքարի և ազգային արժանապատվության ապացույցների անսպառ աղբյուր: Վերջապես, Հայոց պատմության իմացությունը և նրա միջոցով սեփական պատմամշակութային ժառանգության յուրացումը աճող սերդին հնարավորություն կտա ակտիվ և գործունյա մասնակցություն ունենալ Հայաստանի ապագայի կերտմանը:

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Հայոց պատմության դասավանդման գլխավոր նպատակը

.Պատմական գիտելիքներով զինված, ազգային ինքնագիտակցությամբ օժտված, ազգային և համամարդկային արժեքներով առաջնորդվող, ազգային նկարագիր ունեցող հայ մարդու և քաղաքացու ձևավորումն է: Առարկայի դասավանդման գլխավոր խնդիրներն են
.Սովորողին հաղորդակից դարձնել նախորդ սերունդների ստեղծած հոգևոր մշակութային արժեքներին:

.Ցույց տալ Հայաստանի և հայ ժողովրդի պատմամշակութային ժառանգության տեղը և դերը համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ:

.Ծանոթանալ և իմանալ սեփական ակունքները, ժողովրդի պատմական ընթացքը ժամանակի հոլովույթում:

.Օգնել հասկանալու պատմական իրադարձությունները, վերլուծել երևույթները:

.Ցույց տալ սերունդների կապը պատմության մեջ, ինչը կնպաստի պատմական ժառանգականության ընկալմանը և պատմական փորձի յուրացմանը ու հաջորդ սերունդներին դրանց փոխանցմանը:

Դասավանդման մեթոդները

   • Ուսումնական գործընթացի բացակողմանիություն
   • Ուսումնական գործընթացի միօրինակության բացառում
   • Մտագրոհ
   • Բանավեճ և բազմաբովանդակ քննարկումներ
   • Թվային միջոցների օգտագործում (եթե նպաստում են դասի էֆեկտիվությանը)
   • Դասի ընթացքում ծանրաբեռնվածությունից խուսափելու նպատակով կարճաժամկետ (առավելագույնը 5-րոպե) թեմային առնչվող այլ թեմաների քննարկում
   • Դասի ընթացքում անմիջականության և ազատ մթնոլորտի պահպանում

Ուսումնական միջավայր

Ֆիզիկական միջավայր (Դասասենյակ, լաբորատորիա, կրթական բակ, զբոսայգի, ուսումնական ճամփորդություններ, թանգարաններ, հնավայրեն և այլն)
Ոչ ֆիզիկանան միջավայր (Կայքեր, բլոգեր, սոցցանցեր, teams-հարթակ, zoom-հարթակ և այլն)

Նախագծային և հետազոտական աշխատանքներ


Նախագծային և հետազոտական աշխատանքներին ներկայացվող պահանջներ՝
-Օգտագործված գրականության և համացանցի ռեսուրսների ցանկ
-Ստեղծականություն
-Վերլուծական միտք
-Համեմատություն
-Ինֆորմացիայի համակողմանի տիրապետում և վերլուծում
-Սեփական տեսակետի արտահայտում
-Սեփական խոսքի մշակում

 

Բովանդակությունը

Ուսումնական առաջին շրջան/սեպտեմբեր- դեկտեմբեր

Մուտքի դաս – Պատմության դասավանդումը ավագ դպրոցում

Պայքար Հայաստանի ազատագրության համար՝ 17-րդ-18-րդ դարում

. Ազատագրական պայքարի նոր փուլը: 1-ժամ

.Ազատագրական զինված պայքարը Արցախում: Սյունիքի հայկական իշխանությունները: 2-ժամ

Ազատագրական պայքարը 18-րդ դարի երկրորդ կեսին:Գաղութահայ կենտրոնները:
.Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին: Արևելյան Հայաստանի ՝ Ռուսաստանին միացման ավարտը: 2-ժամ
. Արևմտյան Հայաստանը 19-րդ դարի սկզբին և ռուս- թուրքական պատերազմները: 2-ժամ
Ամփոփում:  1-ժամ
Նախագծային աշխատանք՝ <<Ազատագրական պայքարների արդյունավետությունը և նպատակահարմարությունը 18-րդ դարի Հայաստանում >>։ 1-ժամ

Ազատագրական շարժման վերելքը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին և 20-րդ դարի սկզբին:Հայկական հարցի միջազգայնացումը:

.Արևմտահայերի տնտեսական և սոցիալական դրությունը: 2-ժամ

.Արևելյան հարցի սրումը :1877-1878թթ ռուս-թուրքական պատերազմը: 2-ժամ

. Հայկական հարցի միջազգայնացումը: 2-ժամ

.Ազատագրական պայքարի նոր գաղափարախոսությունը: 1-ժամ

Հայդուկային շարժում: Հայ ազգային կուսակցություններ:

.Արևմտահայերի ցեղասպանության թուրքական ծրագրի իրագործումը: Համիդյան ջարդեր: 2-ժամ

.Երիտթուրքական հեղաշրջումը և արևմտահայությունը: 1-ժամ
Ամփոփում։ 1-ժամ
Նախագծային աշխատանք՝ <<Երիտթուրքեր>> 1-ժամ

Հայաստանը և հայ ժողովուրդը առաջին աշխարհամարտի տարիներին:

.Առաջին աշխարհամարտը և կովկասյան ճակատը: Հայ կամավորական շարժումը: 2-ժամ

.Հայոց մեծ եղեռնը: 2-ժամ

.Ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի սկիզբը: 1-ժամ

. Բոլշևիկյան հեղափոխությունը և Հայաստանը: Իրադրությունը Հայաստանում և Անդրկովկասում 1918թ: 2-ժամ

. Մայիսյան հերոսամարտեր: 2-ժամ
Ամփոփում 1-ժամ
<<1918 թվականի մայիսը Հայաստանում>> 1-ժամ

Հայկական մշակույթը նոր շրջանում

. Հայկական մշակույթը 19-րդ դարի առաջին կեսին: Հայկական մշակույթի կենտրոնները: Կրթական համակարգը: 1-ժամ

.Պատմագիտություն: 1-ժամ

.Գրականություն: Արվեստ: Ճարտարապետություն: 1-ժամ

Կիսամյակի ամփոփում 2-ժամ

Նախագծային աշխատանք՝ <<Հայ և համաշխարհային մշակույթը 19-րդ դարում․ համեմատական աշխատանք>> 2-ժամ

Ուսումնական երկրորդ շրջան/Ճամբարային հունվար

ՈՒսումնական երրորդ շրջան /Փետրվար-մայիս

Նորագույն շրջան

Հայաստանի առաջին հանրապետություն

.ՀՀ պետականության ձևավորումը: 2-ժամ

.ՀՀ սոցիալ-տնտեսական քաղաքական կյանքը: 2-ժամ

. Հանրապետության արտաքին կապերը: Միջազգային դրությունը: 2-ժամ

.Հայկական հարցը Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողովում:Սևրի պայմանագիր: 2-ժամ

.ՀՀ անկումը: Ամփոփում Խորհրդային Հայաստանը 1920-1922թթ։ 2-ժամ

.Խորհրդային իշխանության հաստատումը: 2-ժամ

. ՀԽՍՀ տարածքային հիմնախնդիրները: 1921թ Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերը:
Ամփոփում։ 2-ժամ
Նախագծային աշխատանք՝ <<ՀՀ Առաջին հանրապետության անկման այլընտրանքային պատմություն>> 1-ժամ

Համաշխարհային պատմություն

.Միջազգայինհ հարաբերությունները 19-րդ դարիվերջին և 20-րդ դարի սկզբի: 2-ժամ

.Առաջին համաշխարհային պատերազմը: Պատճառները, սկիզբը: 2-ժամ

.Առաջին աշխարհամարտի ավարտը և հանրագումարը: 1-ժամ

.Ամբողջատիրական վարչակարգեր: 1-ժամ

.Միջազգային հարաբերությունները երկրորդ համաշխարահային պատերազմի նախօրյակին: 1-ժամ

.Երկրորդ համաշխարահին պատերազմը: 2-ժամ

.Սառը պատերազմ: Հետպատերազմյան աշխարհակարգ: 1-ժամ

.Արևմտյան աշխարհի երկրները: ԱՄՆ: Մեծ Բրիտանիա: Ֆրանիսա: Մերձավոր և Միջին արևելքի երկրները:Չինաստան:հնդկաստան:Ճապոնիա: 2-ժամ

.ՄԱԿ: Եվրոպայի միասնականացման գործընթաց: 1-ժամ

Ամփոփում։ 1-ժամ
Նախագծային աշխատանք՝ <<20-րդ դարի քաղաքական լիդերներ>> 1-ժամ

Տարեկան աշխատանքների ամփոփում:

ՈՒսումնական չորրորդ շրջան: Ճամբարային հունիս:

Գնահատման համակարգ

Գնահատունը իրականացվում է 10 բալային համակարգով
Բանավոր աշխատանք 1-3.5 միավոր
Բլոգային աշխատանք 1-3.5 միավոր
Նախագծային աշխատանք 1-2 միավոր
Հետազոտական աշխատանք 1 միավոր

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

Создайте бесплатный сайт или блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы
%d такие блоггеры, как: